LÊ, VIỆT ANH, Minh Dương Vũ, và Sĩ Tuấn Nguyễn. 2023. “ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 48 (6):58-69. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.368.