NGUYỄN, Q. T.; PHẠM, Đăng T.; HÁN, T. N.; NGUYỄN THỊ, K. D.; MAI, H. S.; LÊ, N. H. . ĐỘC TÍNH ĐƠN LIỀU VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH PET/CT CỦA DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ GALLIUM-68 PSMA I&T TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, p. 78-90, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49.794. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/794. Acesso em: 21 tháng 5. 2024.