NGUYỄN , Đăng H.; LÂM, K.; NGUYỄN, D. B.; PHÙNG, A. T.; PHẠM, Đình Đài; ĐẶNG, P. Đức; ĐỖ, Đức T. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BÓ VỎ - TIỂU NÃO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ SỨC CĂNG KHUẾCH TÁN Ở NGƯỜI BỆNH ALZHEIMER VIỆT NAM. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, p. 35-43, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49.783. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/783. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.