TRƯƠNG, Quý Kiên và c.s. GIÁ TRỊ CỦA TẢI LƯỢNG VIRUS BK TRONG TIÊN ĐOÁN BỆNH THẬN LIÊN QUAN ĐẾN VIRUS BK Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 77–86, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.746. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/746. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.