NGUYỄN, Thái Ngọc Minh; NGUYỄN, Như Lâm; TRẦN, Đình Hùng. ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI VÀ VAI TRÒ TIÊN LƯỢNG CỦA NỒNG ĐỘ SpCO VÀO VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN BỎNG HÔ HẤP. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 192–201, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.737. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/737. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.