NGUYỄN, M. N.; NGUYỄN , T. T. D.; ĐINH , T. T. H.; NGUYỄN , Đăng D.; BÙI , L. A.; SKLAN, E. .; HOÀNG, V. T. XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN ĐỂ ĐỊNH LƯỢNG NỒNG ĐỘ LONG NON-CODING RNA IFI6lnc2 VÀ EPB41L4A-AS1 BẰNG PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 245-255, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.720. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/720. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.