HOÀNG, Anh Trung; HOÀNG, Thị Miến; MAI, Thị Hiền; NGUYỄN, Hữu Dũng; LÊ, Việt Thắng. MỐI LIÊN QUAN GIỮA THIẾU MÁU VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 172–181, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.716. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/716. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.