NGUYỄN, Đức Kiên; PHÙNG, Văn Hành; HOÀNG, Anh Tuấn; TRẦN, Quang Trung; TRẦN, Đỗ Kiên; BÙI, Thị Hiền. THỰC TRẠNG VÀ MỐI LIÊN QUAN CỦA KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM THƯỜNG GẶP TẠI TỈNH LAI CHÂU (2016 - 2023). Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 46–54, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.675. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/675. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.