NGUYỄN, Thế Anh; HỒ, Hữu Phước; PHẠM, Mạnh Cường; NGUYỄN, Văn Ninh; LÊ, Việt Anh; TRẦN, Viết Tiến. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM QUÂN Y TẠI ĐẢO NAM YẾT QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA GIAI ĐOẠN 2004 - 2023. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 131–142, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.656. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/656. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.