LÊ ĐÌNH, T.; VŨ, Đức C.; NGUYỄN, T. S.; NGUYỄN, H. T.; LƯƠNG, C. T.; NGUYỄN, D. T.; DƯƠNG, H. H. NGUY CƠ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 THEO THANG ĐIỂM ADA Ở ĐỐI TƯỢNG RỐI LOẠN LIPID MÁU. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 3, p. 158-167, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i3.643. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/643. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.