LÊ, Đăng Mạnh; PHẠM, Văn Công; TRẦN, Quốc Việt; NGUYỄN, Quang Huy; NGUYỄN, Đắc Khôi; NGUYỄN, Thành Bắc; NGUYỄN, Trung Kiên. GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA TỶ LỆ LACTATE/ALBUMIN THỜI ĐIỂM VÀO VIỆN Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 441–448, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.618. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/618. Acesso em: 18 tháng 6. 2024.