HOÀNG, Thị Thanh Thuỷ; DƯƠNG, Hồng Oanh; HỒ, Sỹ Hùng; TRỊNH, Thế Sơn. SO SÁNH TỶ LỆ CÓ THAI CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH GIỮA 2 NHÓM TRƯỞNG THÀNH NOÃN BẰNG GNRH ĐỒNG VẬN SO VỚI HCG. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 88–96, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.605. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/605. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.