PHẠM, H. T.; HOÀNG, X. C.; VÕ, T. B. T. .; TRỊNH, T. S.; ĐỖ, N. B. TẠO DÒNG TẾ BÀO LAI SINH KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG KHÁNG KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA 4 TÝP VI RÚT DENGUE Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 26-35, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i1.489. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/489. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.