NGUYỄN, T. N.; NGUYỄN, T. B.; NGUYỄN, T. K.; NGUYỄN, Q. H.; PHẠM, V. C.; LÊ, Đăng M.; TRẦN, V. T.; NGUYỄN, Đắc K.; NGUYỄN, T. K. D. CA LÂM SÀNG SỐT THẦN KINH SAU CHẤN THƯƠNG TUỶ SỐNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 48, n. 8, p. 45-50, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i8.486. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/486. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.