NGUYỄN, T. T.; HOÀNG, M. A.; NGUYỄN, K. H.; PHẠM, T. T. L.; ĐỖ, M. H.; NGUYỄN, V. T.; NGUYỄN, D. H. GIÁ TRỊ CỦA CÁC DẤU HIỆU KÍCH THƯỚC, ĐỘ SÂU VÀ TÍN HIỆU TRÊN CHUỖI XUNG T2W CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT KHỐI U PHẦN MỀM LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 36-45, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i1.484. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/484. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.