NGUYỄN, Minh Tuấn; NGUYỄN, Văn Hướng; VÕ, Hồng Khôi; NGUYỄN, Thị Trang. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ BIẾN THỂ GEN Ở NGƯỜI BỆNH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 48, n. 8, p. 5–15, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i8.480. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/480. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.