DƯƠNG, H. N.; VŨ, X. N.; NGUYỄN, X. T.; NGUYỄN, V. H.; LƯƠNG, C. T. THE ASSOCIATION BETWEEN SERUM SOLUBLE ST2 CONCENTRATION AND SOME CLINICAL AND SUBCLINICAL INDICES IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE. Tạp chí Y Dược học quân sự, [S. l.], v. 48, n. 6, p. 126-136, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i6.402. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/402. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.