Vũ Nhất Định; Nguyễn Trọng Hòe; Trần Doanh Hiệu. THÔNG BÁO LÂM SÀNG: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ LẤY RUỘT HIẾN ĐỂ GHÉP QUA HAI TRƯỜNG HỢP. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 48, n. 6, p. 105–113, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i6.341. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/341. Acesso em: 18 tháng 6. 2024.