Phạm, T. T., Vũ, N. Định, & Phùng, A. T. (2024). NGHIÊN CỨU GÓC NGHIÊNG VÀ GÓC XOAY NGOÀI LỒI CẦU ĐÙI TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, 128-135. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.805