Nguyễn, T. Điệp, Phạm, T. P., & Nguyễn, D. H. (2024). GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT U NGUYÊN BÀO TỦY VÀ U MÀNG NÃO THẤT VÙNG HỐ SAU Ở TRẺ EM. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, 180-189. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.800