Nguyễn, N. Q., Lê, T. D., & Nguyễn, D. H. (2024). GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU PREVEDELLO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN CO GIẬT NỬA MẶT NGUYÊN PHÁT. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, 162-171. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.795