Nguyễn, Q. T., Phạm, Đăng T., Hán, T. N., Nguyễn Thị, K. D., Mai, H. S., & Lê, N. H. . (2024). ĐỘC TÍNH ĐƠN LIỀU VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH PET/CT CỦA DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ GALLIUM-68 PSMA I&T TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, 78-90. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.794