Phan, H. G., Trương, H. Đức, Nguyễn, H. H. ., Nguyễn, T. H., Trần, T. T. H., Nguyễn, M. T., Đỗ, Đào V., & Vũ, Đăng L. (2024). BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NỘI MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT SỬ DỤNG KEO SINH HỌC ĐƠN THUẦN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, 136-143. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.790