Nguyễn , Đăng H., Lâm, K., Nguyễn, D. B., Phùng, A. T., Phạm, Đình Đài, Đặng, P. Đức, & Đỗ, Đức T. (2024). MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BÓ VỎ - TIỂU NÃO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ SỨC CĂNG KHUẾCH TÁN Ở NGƯỜI BỆNH ALZHEIMER VIỆT NAM. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, 35-43. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.783