Nguyễn, D. T., Nguyễn, H. N., & Lương, C. T. (2024). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN NHẬP VIỆN MUỘN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), 177-186. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.750