Cao, V. H., Bùi, Q. H., Đỗ, X. T., Đinh, V. H., Nguyễn, V. L., & Nguyễn, Đ. K. (2024). NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN GIẢ BỆNH Ở NAM QUÂN NHÂN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 137-144. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.749