Trương, Q. K., Nguyễn, T. B. H., Hoàng, P. K., Vũ, T. M. T., Phan, B. N., Nguyễn, V. C., Nguyễn, T. T. H., Hoàng, X. S., Lê, V. T., & Phạm, Q. T. (2024). GIÁ TRỊ CỦA TẢI LƯỢNG VIRUS BK TRONG TIÊN ĐOÁN BỆNH THẬN LIÊN QUAN ĐẾN VIRUS BK Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 77-86. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.746