Phan, A. T., Lê, T. T. B., lê, T. T., & Hoàng, X. C. (2024). ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ TRONG NGÀY ĐẦU SAU CAN THIỆP Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 164-171. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.744