Nguyễn, T. N. M., Nguyễn, N. L., & Trần, Đ. H. (2024). ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI VÀ VAI TRÒ TIÊN LƯỢNG CỦA NỒNG ĐỘ SpCO VÀO VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN BỎNG HÔ HẤP. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 192-201. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.737