Phạm, Q. H., Kiều, V. K., Nguyễn, Đ. H., Đỗ, Đ. T., Lê, V. Q., Nguyễn, T. T. H., Lương, C. T., Lê Đình, T., Đặng, V. B., Nguyễn, T. S., & Nguyễn, T. B. (2024). ĐẶC ĐIỂM TUẦN HOÀN BÀNG HỆ TRÊN CT MẠCH NÃO ĐA PHA Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CẤP ĐIỀU TRỊ TIÊU SỢI HUYẾT ĐƯỜNG TĨNH MẠCH. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 87-96. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.733