Nguyễn, T. Đ., Nghiêm, T. T. H., Nguyễn, T. A., Đỗ, N. A., & Trần, T. P. T. (2024). ẢNH HƯỞNG CỦA TÁ DƯỢC ĐẾN BÀO CHẾ BỘT CAO KHÔ DẠ DÀY HĐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN SẤY. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), 17-26. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.724