Hoàng, A. T., Hoàng, T. M., Mai, T. H., Nguyễn, H. D., & Lê, V. T. (2024). MỐI LIÊN QUAN GIỮA THIẾU MÁU VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 172-181. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.716