Đinh Việt, Đ., Bùi Đăng, T. A., Chử Văn, M., Hoàng Xuân, S., & Phạm Ngọc, H. (2024). TÍNH AN TOÀN CỦA VẮC XIN NANOCOVAX PHÒNG COVID-19 TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM TÌNH NGUYỆN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 36-45. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.715