Đỗ , Q. C., & Bùi, K. C. (2024). KIỂM SOÁT TẾ BÀO UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TĂNG SINH THÔNG QUA ỨC CHẾ PROTEIN THAM GIA SỬA CHỮA TỔN THƯƠNG DNA. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 70-79. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.689