Đào, T. H., Nguyễn, Đức K., & Phùng, V. H. (2024). TỔNG KẾT CƠ CẤU THƯƠNG BINH TRONG KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ MIỀN BẮC VIỆT NAM (1964 - 1972). Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), 103-112. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.687