Nguyễn, Đ. K., Phùng, V. H., Hoàng, A. T., Trần, Q. T., Trần, Đ. K., & Bùi, T. H. (2024). THỰC TRẠNG VÀ MỐI LIÊN QUAN CỦA KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM THƯỜNG GẶP TẠI TỈNH LAI CHÂU (2016 - 2023). Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 46-54. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.675