Đồng , T. T. T., Nhữ Đình, S., Nguyễn, Đ. T., & Trần, T. N. T. (2024). BIẾN CHỨNG THẦN KINH CƠ Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), 7-16. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.672