Đào, V. N., Phạm, Q. V., Nguyễn, A. T., Nguyễn, Đ. D., Nguyễn, N. A., Cao, Q. T., & Dương, M. H. (2024). KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA U TUYẾN THƯỢNG THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 478-486. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.666