Ngô, T. H., Nguyễn, T. L., Nguyễn, V. T., & Cấn, V. M. (2024). ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY CHẾT TẾ BÀO UNG THƯ PHỔI CỦA VIRUS VACCINE SỞI PHỐI HỢP CISPLATIN IN VITRO. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), 87-95. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.665