Trần, T. P., & Chử, V. M. (2024). NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ HỆ NANO LIPID RẮN CHỨA CELECOXIB VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ MỘT SỐ DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ VÚ IN VITRO. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 35-45. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.662