Nguyễn, T. A., Hồ, H. P., Phạm, M. C., Nguyễn, V. N., Lê, V. A., & Trần, V. T. (2024). KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM QUÂN Y TẠI ĐẢO NAM YẾT QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA GIAI ĐOẠN 2004 - 2023. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 131-142. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.656