Lê Đình, T., Vũ, Đ. C., Nguyễn, T. S., Nguyễn, H. T., Lương, C. T., Nguyễn, D. T., & Dương, H. H. (2024). NGUY CƠ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 THEO THANG ĐIỂM ADA Ở ĐỐI TƯỢNG RỐI LOẠN LIPID MÁU. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), 158-167. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.643