Nguyễn, H. T., Nguyễn Văn, C., Tống Đức, M., & Trần Văn, K. (2024). BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ CHỨC NĂNG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG CỦA BỘ ĐỘI KHI HOẠT ĐỘNG TRONG HẦM CÔNG SỰ TẠI ĐẢO A. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 57-69. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.639