Trịnh, C. Đ., Lê, V. N., Nguyễn, T. T., Phạm, N. T., & Lê, V. D. (2024). NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA KIỂU GEN SARS-CoV-2 VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở NGƯỜI BỆNH COVID-19. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 322-329. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.635