Đỗ, L. H., Nghiêm, Đức T., & Nguyễn, V. B. (2024). ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN CỦA NỒNG ĐỘ cf DNA-EBV HUYẾT TƯƠNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ VỚI ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ SAU HÓA CHẤT DẪN ĐƯỜNG TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III-IVa. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 457-467. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.632