Phạm, H. V., Trần, P. Đông, & Nguyễn, B. Q. (2024). HIỆU QUẢ CHỐNG VIÊM VÀ GIẢM ĐAU CỦA THỦY CHÂM CHẾ PHẨM CHỨA NỌC ONG TRÊN BỆNH NHÂN THOÁI HÓA KHỚP GỐI, VIÊM QUANH KHỚP VAI. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 300-311. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.625