Đinh, T. H., Tống, M. P., & Nguyễn, L. C. (2024). ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÁT ÂM Ở CHUỘT NHẮT ĐƯỢC SINH RA TỪ CHUỘT MẸ CÓ PHƠI NHIỄM VỚI ACID VALPROIC. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), 42-52. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.620