Phạm, Đức M., Vũ, T. X. A., Nguyễn, T. B., Bùi, Đỗ Q. H., & Nguyễn, T. T. A. (2024). ĐÁNH GIÁ KHẨU PHẦN ĂN VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CHỈ SỐ BMI CỦA BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), 146-157. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.595