Bùi, V. M., Nguyễn, C. T., Trần, Đắc T., & Bùi, Q. T. (2024). ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ GHÉP THẬN Ở NGƯỜI NHẬN THẬN CÓ BỆNH LÝ ĐI KÈM TRƯỚC GHÉP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 413-420. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.594