Nguyễn, T. B., Nguyễn, V. N., Nguyễn, M. T., & Nguyễn, X. P. (2024). BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MỞ SỌ GIẢI ÉP KẾT HỢP MỞ BỂ DỊCH NÃO TỦY NỀN SỌ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 421-431. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.586